1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Kooponline.eu
Versie geldig vanaf 07.12.2009
1. Algemeen
1.1 Onder 'Kooponline' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: webwinkel Kooponline.eu (particulier)
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Kooponline voor zover daarvan niet uitdrukkelijk elektronisch is afgeweken.
1.3 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Kooponline.
2.2 Overeenkomsten tot levering van producten binden Kooponline eerst na elektronische bevestiging. Feitelijke uitvoering door Kooponline staat gelijk aan een elektronische bevestiging van het aanbod.
2.3 Aanbiedingen van Kooponline gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.4 Kooponline kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien op afstand elektronisch overeengekomen.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief kosten van verpakking en belasting (BTW) en exclusief de verzendkosten.
3.2 De verzending wordt afgehandeld door een pakketdienst, bij voorkeur TNT post. De verzendkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door de koper (vooraf) betaald te worden.
3.3 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Kooponline bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde product(en) kan Kooponline verzendkosten in rekening brengen. Kooponline hanteert de actuele pakketpost tarieven van TNT Post.
4.2 De levering van bestelde product(en) vindt plaats op het bij Kooponline bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.3 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument.
4.4 Aan de leveringsplicht van Kooponline zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kooponline geleverde product(en) een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 In geval van weigering van de aangeboden producten komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde goederen geheel voor rekening van de koper, tenzij de consument op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de product(en) inroept.
4.6 Verzending is ten alle tijde voor risico van de koper. Kooponline is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is tijdens het vervoer van de bestelling.

5. Levertijd
5.1 De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Kooponline zijn, waarna Kooponline zal trachten om binnen 8 dagen levering te doen plaatsvinden, na binnenkomst van de betaling van de consument. De levertijd wordt altijd gerekend vanaf het moment dat de betaling binnen is.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kooponline bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 8 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper binnen 7 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt de koper geacht met de vertraging in te stemmen.

6. Retourrecht (consumentenkoop)
6.1 De koper heeft het recht om bij geleverde product(en) op grond van een bestelling bij Kooponline, indien er sprake is van een consumentenkoop, binnen een periode van 14 werkdagen te retourneren, onder vermelding van de reden van retourzending.
Deze termijn begint op het moment dat de bestelde product(en) zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kooponline heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij Kooponline. De consument dient te bewijzen dat de geleverde product(en) tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde product(en) komt geheel voor rekening en risico van de consument.
6.2 Terugzending van de product(en) dient te geschieden in de originele verpakking en in originele staat verkerend. Indien de product(en) bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Indien de product(en) ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Kooponline de consument de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.
6.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde product(en).

7. Aansprakelijkheid/Garantie
7.1 De koper is verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde product(en) verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kooponline) deze gebreken onmiddellijk elektronisch te melden aan Kooponline. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Kooponline elektronisch worden gemeld. Terugzending van de product(en) dient te geschieden in de originele verpakking en in originele staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot terugzending geheel vervallen.
7.2 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de koper jegens Kooponline in gebreke is; B) de koper de geleverde product(en) zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.
7.3 Kooponline is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Kooponline gerechtigd de prijs van de artikelen op de koper te verhalen.
7.4 De aansprakelijkheid van Kooponline is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden product, exclusief verzendkosten.

8. Betaling en annulering
8.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de koper verschuldigde bedragen vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door Kooponline berekende verzendkosten.
8.2 De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kooponline te melden.
8.3 In geval van wanbetaling van de koper heeft de Kooponline behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
8.4 Indien Kooponline toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 7 dagen na de bestellingsdatum.
8.5 Indien de koper niet (tijdig) betaalt, is hij (zij) de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 35,- verschuldigd. Kooponline kan dan nakoming van zijn verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.
8.6 De bestellingen kunnen binnen 48 uur, nadat de bestellingen zijn geplaatst, geannuleerd worden.

9. Privacy
9.1 Kooponline respecteert de privacy van de online bezoekers aan zijn website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Kooponline niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in de Privacyverklaring.
9.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Kooponline kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Kooponline worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Kooponline. De consument geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Kooponline is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Kooponline of andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Kooponline is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
9.3 Kooponline verzamelt geen persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internet browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Kooponline geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom Kooponline, totdat u aan al uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
10.2 Kooponline is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de artikelen die het eigendom van Kooponline zijn gebleven bij de koper weg te (laten) halen en te verkopen.

11. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kooponline is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12. Geschillen
12.1 De koper kan voor vragen en/of klachten bellen en/of e-mail opsturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
12.2 Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Kooponline is gevestigd bevoegd, tenzij Kooponline voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest. Kooponline is niet aangesloten bij een externe geschillencommissie of -organisatie ter afhandeling van klachten.